TOP 10 ĐIỂM CAO (Từ trên 7 điểm)
Nguyễn Tiến Đại nguyentiendai_hv348@gmail.com 6:24 phút 10 điểm
Nguyễn Thanh Lâm nguyenthanhlam_hv142@gmail.com 16:03 phút 10 điểm
Nguyễn Tiến Đại nguyentiendai_hv348@gmail.com 8:51 phút 9 điểm
Vũ Đức Sáng vuducsang_hv26@gmail.com 19:03 phút 9 điểm
Admin Admin admin@example.com 1:25 phút 7 điểm
Nguyễn Tiến Đại nguyentiendai_hv348@gmail.com 9:51 phút 7 điểm
Phạm Bá Đại phambadai_hv280@gmail.com 4:39 phút 6 điểm
Ngô Thị Thúy Hiền ngothithuyhien_hv394@gmail.com 5:04 phút 6 điểm
Nguyễn Tiến Đại nguyentiendai_hv348@gmail.com 10:30 phút 6 điểm
Nguyễn Tiến Đại nguyentiendai_hv348@gmail.com 10:54 phút 6 điểm